Aydınlatma Metni

ALTRA OPTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİŞİM ONAY METNİ

 

Bu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Altra Optik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından hazırlanmıştır.Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.altraoptik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

a. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerimizin, avantaj veya kampanyaların sunulabilmesi, bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere her türlü iletişimin sağlanması, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülebilmesi ve bu amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi, kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, Şirketimizin iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın kimliğinin tespit edilebilmesi ve istatistiksel  amaçlarla  işlenebilecektir.

b. Kişisel Verilerin Aktarılması:

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, denetleyici ve düzenleyici makamlar ve ilgili kamu kuruluşlarına, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hizmet alınan, iş birliği yapılan kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

c. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesi uyarınca açık rızanıza istinaden; çağrı merkezi ve dijital kanallar aracılığıyla, sözlü veya elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d. Kanun’un 11’inci Maddesi Uyarınca Haklarınız:

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre İstanbul Tuzla Org. San. Bölgesi 6. Cad. No:4 Tuzla İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı elektronik posta üzerinden kisiselveriler@altraoptik.com.tr adresine iletebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Terms | Privacy Policy | © 2013 Altra Optik | designed by studio3